วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

Guessing meaning from context clue

การเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบท
การที่จะรู้ความหมายที่แท้จริงของคำศัพท์ที่เรารู้แล้วแต่อาจมีความหมายต่างกัน ออกไปนั้น หรือความหมายของคำศัพท์ที่เราไม่รู้นั้นมีเทคนิคที่ใช้อยู่ 2 วิธีคือ
การเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบท (Guessing meaning from context clue)
การเดาความหมายคำศัพท์โดยอาศัยการวิเคราะห์คำ (Guessing meaning from word analysis)
วิธีการเดาศัพท์ 2 วิธีนี้มีประโยชน์และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำมาใช้ในการอ่านเนื้อหาในบทความมากโดยเฉพาะในการทำข้อสอบ
เราไม่สามารถใช้พจนานุกรมได้ จึงต้องใช้เทคนิคการเดาศัพท์เข้าช่วย ต้องพยายามฝึกฝนจนเกิดเป็นนิสัย
จะทำให้กล้าตัดสินใจในการอ่านเนื้อหาในบทความมากขึ้น
บริบท(Context) คือข้อความที่แวดล้อมด้วยคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ทราบความหมายและนำมาเป็นเครื่องช่วย
หรือบ่งชี้ให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์ยากเหล่านั้นโดยไม่ต้องอาศัยพจนานุกรม
คำชี้แนะในบริบท (Context Clue)ก็คือคำที่อยู่ในบริบทซึ่งเป็นตัวชี้แนะความหมายของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ทราบ
มาก่อนจากบริบทนั้นเราจึงอาศัยคำชี้แนะในบริบทที่จะช่วยชี้แนะความหมายได้ถูกต้องถึงแม้ว่าการเดาความหมายจะไม่ตรง
กับความหมายที่แท้จริงแต่ก็มีความหมายที่ใกล้เคียง ดังนั้นเราจึงควรพยายามเดาความหมายของคำจากบริบทให้ติดเป็นนิสัย
จะได้อ่านได้รวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งพจนานุกรม ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นการเดาคำศัพท์โดยใช้ข้อความในบริบท

We had a whoosis, but the handle broke, so we had to beat the eggs with a fork.What does " whoosis " mean?

a. a tropical fish
b. an egg beater
c. a leather suitcase

คำชี้แนะว่า whoosis หมายถึงอะไร คือข้อความที่ว่า so we had to beat the eggs with a fork ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า whoosis หมายถึง an egg beater

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น